اخبار
تولید وانت افزایش یافت 1395/02/23

فروردین‌ماه امسال تولید انواع وانت در کشور 2/ 39 درصد افزایش یافت. در این مدت تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو با رشد 1/ 165 درصدی از 501 دستگاه در فروردین 1394 به 1328 دستگاه افزایش یافت. فروردین امسال تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا با رشد 1/ 20 درصدی از 1783 دستگاه در فروردین 1394 به 2142 دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع وانت در گروه بهمن با کاهش 3/ 10 درصدی از 580 دستگاه در فروردین 1394 به 520 دستگاه ک...